• Eilandstraat 2 - 3294 Molenstede

Algemene voorwaarden1. Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Step in Balloons, met maatschappelijke zetel te Eilandstraat 2 B-3294 Molenstede en KBO-nummer BE0864787662 (hierna Step in Balloons) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2 De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan Step in Balloons.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van Step in Balloons zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling of order de Klant, doch Step in Balloons slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.

2.2 Indien de orderbevestiging van Step in Balloons enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.

2.3 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Step in Balloons.

3. Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

3.1 Een beschrijving van de te leveren goederen en diensten is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of overeenkomst tussen Step in Balloons en de Klant.

3.2 Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen Step in Balloons en de Klant.

4. Prijzen en betaling

4.1 De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Step in Balloons vermelde prijzen excl. taksen, BTW, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten, die integraal ten laste van de Klant zijn.

4.2 Wijzigingen door de Klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) Step in Balloons hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat Step in Balloons alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.

4.3 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

4.4 Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Step in Balloons contant en netto betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

4.5 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 8% per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 250euro van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.6 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Step in Balloons zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Step in Balloons de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

4.7 Indien Step in Balloons op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt Step in Balloons zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

5. Levering

5.1 Behoudens andersluidend dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

5.2 De levering geschiedt Eilandstraat 2 B-3294 Molenstede.

6. Controle, klachten en garantie

6.1 De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

6.2 Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij levering (in geval van zichtbare gebreken), dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen (in geval van verborgen gebreken) aan Step in Balloons te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummer), bij gebreke waaraan Step in Balloons elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

6.3 Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten in ieder geval binnen de 7 dagen na datum van de levering te worden meegedeeld.

6.4 Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van Step in Balloons er enkel in dat goederen die als niet-conform worden erkend, naar keuze van Step in Balloons kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige goederen dan wel worden hersteld. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

6.5 De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Step in Balloons (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is Step in Balloons slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Step in Balloons niet aansprakelijk.

7.2 Ingeval Step in Balloons aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Step in Balloons beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 Step in Balloons is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

7.4 De Klant vrijwaart Step in Balloons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Step in Balloons toerekenbaar is.

7.5 In geval van overmacht zal Step in Balloons niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal Step in Balloons geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Step in Balloons worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn Step in Balloons en de Klant gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Step in Balloons zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven volle eigendom van Step in Balloons tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten en schadevergoeding.

9. Ontbinding

9.1 Step in Balloons heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door Step in Balloons gevraagde zekerheden te stellen; of (v) indien Step in Balloons goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Step in Balloons wel zal nakomen.

9.2 In geval van ontbinding heeft Step in Balloons tevens recht op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag als vergoeding voor de kosten, rente, winstderving en schade die Step in Balloons heeft geleden, onverminderd het recht van Step in Balloons om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van Step in Balloons op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.