Algemene voorwaarden

De website toegankelijk via het URL adres www.stepinballoons.be wordt beheerd en uitgegeven door Step in Balloons BV, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0864.787.662, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3294 Molenstede, Eilandstraat 2 (hierna « SIB »). De vennootschap heeft het BTW nummer BE0864.787.662. 

SIB verkoopt ballonvaart-cadeaubonnen (CB hierna genoemd) en ballonvluchten. Een CB geeft recht op het maken van een ballonvaart, in groep of privé volgens aangegeven op de cadeaubon. Een CB wordt niet terugbetaald door SIB. Een WB kan gebruikt worden om een ballonvaart te betalen. Een WB zal nooit cash uitbetaald of terugbetaald worden door SIB.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

 1. De aankoop van een cadeaubon, ticket of voucher

  1. Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij SIB een CB bestellen.
  2. SIB bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven email)adres van: – een CB, ticket of voucher met een uniek volgnummer, – bijkomende informatie over de werking.
  3. Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op vliegdatum worden gereserveerd (zie art. 2).
  4. De CB’s, tickets of vouchers zijn niet op naam en zijn overdraagbaar aan andere personen.
  5. Een CB zal nooit contant terugbetaald worden door SIB
 2. Reserveren van een ballonvaart

  1. Met een CB, ticket of voucher kan de klant bij SIB een ballonvaart reserveren. De klant dient bij reservatie zelf aan te geven of de CB, ticket of voucher recht geeft op een privé of groepsballonvaart. Dit staat duidelijk op de CB vermeld. Klanten (losse passagiers) die geen CB, ticket of voucher, ontvangen een factuur voor hun ballonvaart, te betalen voor de ballonvaart of vervaldatum.
  2. De klant kan in de online planning een ballonvaart/vliegdatum reserveren bij SIB. Klanten die een privé ballonvaart willen reserveren kunnen dit niet in de online planning en dienen telefonisch of per e-mail SIB te contacteren.
  3. SIB bevestigt de reservering van een vliegdatum per e-mail of sms aan de klant.
  4. Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 72u voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.
  5. Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 72 uur voor de afspraak kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met de CB, ticket of voucher binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. CB’s, tickets of vouchers zijn nooit omruilbaar tegen geld.
  6. Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24u is het niet meer mogelijk om met de betreffende CB, ticket of voucher een ballonvaart mee te maken. De CB, ticket of voucher zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de CB, ticket of voucher wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de gereserveerde ballonvaart.
  7. De CB, ticket of voucher kan pas gebruikt worden om een vliegdatum af te spreken indien deze integraal is betaald.
  8. SIB laat de ballonvaart niet doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige en kwalitatieve ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van SIB en indien u reeds op de startplaats bent door de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart. Deze situatie kan zich meermaals voordoen.
  9. De CB, ticket of voucher vervalt 2 jaar na uitgifte. De vervaldatum is op de CB, ticket of voucher vermeld. Na verloop van 2 jaar kan met de CB of WB geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een verlopen CB, ticket of voucher geeft geen recht op eender welke vergoeding. Een vervallen CB, ticket of voucher kan niet worden verlengd.
  10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de groepsballonvaart of privé ballonvaart gemaakt vanop één van de startplaatsen van SIB. Voor de groepsballonvaart geeft de klant bij reservatie aan boven welke regio hij/zij de ballonvaart wil maken. (deze regio’s kunnen elkaar overlappen op één ballonvaart). Indien op de afgesproken vliegdag de ballonvaart niet kan doorgaan boven de afgesproken regio, heeft de klant het recht om op die dag niet in te stappen en een andere vliegdatum te kiezen.
 3. De uitvoering van de ballonvaart

  1. SIB zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.
  2. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.
  3. SIB kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.8.
  4. Het recht om met een CB, ticket of voucher een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen: - Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en tijd. - Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige CB, ticket of voucher kan overhandigen. - Als volgens de administratie van SIB geen betaling van de CB, ticket of voucher is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen. - Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap). In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De CB, ticket of voucher verliest hierdoor zijn geldigheid.
  5. De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van SIB gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.
  6. Iedere medische achtergrond dient vooraf aan de piloot gemeld te worden. 
  7. De aansprakelijkheid van SIB is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.
  8. De aansprakelijkheid van SIB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.
 4. Betaling

  1. Betaling van de factuur voor een CB, ticket of voucher ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.
  2. Betalingen aan SIB dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.
  3. Als een tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.
  4. Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.
 5. Klachten en geschillen

  1. Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
  2. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
  3. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.
 6. Herroepingsrecht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar SIB gevestigd is, is bevoegd.

HERROEPINGRECHT In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt u over een herroepingrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, anders dan de door u aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van de CB, ticket of voucher.

U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door SIB schriftelijk op de hoogte te stellen, ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:

Contactadres:
Step in Balloons BV Eilandstraat 2 – 3294 Molenstede – België
[email protected]

SIB behoudt zich het recht voor het bedrag van de teruggezonden CB, ticket of voucher gedeeltelijk terug te betalen. De gemaakte kosten door SIB voor verzending en drukwerk worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.
In geval van terugzending controleren wij evenzeer of de CB, ticket of voucher werd gebruikt. Indien dit het geval is, wordt een terugbetaling geweigerd.